爱汉语网(2cn.cn)

汉字

 • ㄌㄧˇ
礼
 • 5画
 • PYNN
 • 左右结构

 • 礼字解释
 • 引证解释

汉字“礼”的字义解释

1.社会生活中由于风俗习惯而形成的为大家共同遵守的仪式:婚~。丧~。

2.表示尊敬的言语或动作:~节。敬个~。

3.礼物:送~。献~。千里送鹅毛,~轻情意重。

4.以礼相待:~贤下士。

5.姓。

引用文献或著作等作为论证根据解释“礼”字

〈动〉

 1. (会意。从示,从豊(lǐ)。“豊”是行礼之器,在字中也兼表字音。本义:举行仪礼,祭神求福)

 2. 同本义

  禮,履也。所以事神致福也。——《说文》

  脩五礼。——《虞书》。马注:“吉、凶、军、兵、嘉也。”

  脩六礼以节民性。六礼:冠、昏、丧、祭、乡、相见。——《礼记·王制》

  夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。——《左传·昭公二十五年》

  冠、婚、朝、聘、丧、祭、宾主、乡饮酒、军旅此之谓九礼。——《大戴礼记·本命》

  邀见讲钧礼。——清·周容《芋老人传》

  设九宾礼于廷。——《史记·廉颇蔺相如列传》

  又如:礼神(祭神);礼祠(以礼祭祀);礼诵(礼佛诵经);礼佛(顶礼于佛;拜佛)

 3. 表示敬意;尊敬

  色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复。——明·宋濂《送东阳马生序》

  又如:礼交(以礼相交接);礼待(以礼相待);礼陈(以礼陈说);礼新(礼待新来者)

 4. 礼拜,顶礼膜拜

  暗与山僧别,低头礼白云。——李白《秋浦歌》

  又如:礼揖(行礼作揖)

 5. 礼遇;厚待

  礼天下之奇才。——宋·苏洵《六国论》

  信而礼之。——明·顾炎武《复庵记》

  敬贤礼士。——《资治通鉴》

  又如:礼任(礼遇信任);礼异(特殊礼遇);礼案(掌管官妓乐籍的部门;亦作“乐案”。官妓乐籍档案)

〈名〉

 1. 礼节

  礼节甚倨。(傲慢。)——《史记》

  又如:军礼(军人的礼节);回礼(回答别人的敬礼);礼闱(指会试。因由礼部主持,故称);礼宪(礼仪和法令);礼检(指合乎礼仪的品行);礼职(指有关礼仪之职务);礼门(谓君子循行的礼仪之道);礼度(犹礼法。礼仪法度)

 2. 礼法;等级社会的典章制度,规定社会行为的规范、传统习惯

  导之以德,齐之以礼。——《论语·为政》

  又如:礼防(指礼法。谓礼之禁乱,犹防之止水);礼典(礼法);礼宗(指妇女守礼而可为人师法者);礼则(礼法,礼制)

 3. 礼仪

  卒廷见相如,毕礼而归之。——《史记》

  又如:丧礼;礼记(书名。西汉戴圣编,内容为先秦各家有关礼仪的论著);礼体(礼仪,体统);礼上(官员上任交替);礼装(礼衣;礼服)

 4. 礼物

  及受礼,唯酒一斗、鹿肉一柈。——《晋书·陆纳传》

  又如:财礼(彩礼。定婚时男家送给女家的财物);礼券(用以代礼物之券)

 5. 礼貌

  则是无礼。——《世说新语·方正》

  轻而无礼。——《左传·僖公三十三年》

 6. 无礼则脱。

  秦则无礼。

 7. 礼文;礼书

  儒以诗礼发冢。——《庄子·外物》

  礼者,礼经也。——《礼记》注

  又如:礼志(言礼之书);礼书(古代记礼法之书);礼传(指礼书);礼经(古代讲礼节的经典);礼学(礼经;礼书之家)

 8. 通“体”(tǐ)。身体

  采葑采菲,无以下礼。——《韩诗外传·卷九》

 • 礼字相关
 • 外文翻译

英语: social custom; manners; courtesy

法语: rite,cérémonie,semaine,cadeau,présent

德语: Gabe ,Richtigkeit, Korrektur ,Ritus, Zeremonie

 • 说文解字
 • 康熙字典

『说文解字』

履也。所以事神致福也。从示从豊,豊亦声。,古文礼。灵啓切〖注〗礼、,古文。

『说文解字注』也。见礼记祭义、周易序卦传。、足所依也。引伸之凡所依皆曰。此假借之法。屦、也。礼、也。同而义不同。所㠯事神致福也。从示。从丰。礼有五经。莫重于祭。故礼字从示。丰者行礼之器。丰亦声。灵啓切。十五部。

【集韵】礼古作礼。注详十三画。

(礼)〔古文〕礼【广韵】卢啓切【集韵】【韵会】里弟切【正韵】良以切,音蠡。【说文】礼,履也,所以事神致福也。【释名】礼,体也。得其事体也。【韵会】孟子言礼之实节文斯二者,盖因人心之仁义而爲之品秩,使各得其叙之谓礼。

又姓。【左传】衞大夫礼孔。 【徐铉曰】五礼莫重于祭,故从示。豊者,其器也。

 • 相关问答
 • 网络释义

 • 问:礼字的拼音(音节)是?

  答:拼音(音节)是:lǐ

 • 问:礼字共多少画?偏旁部首是什么?

  答:礼字共5画,部首是:礻。

 • 问:礼字的结构和笔画顺序是?

  答:礼字是左右结构,礼的笔画顺序:点、横撇/横钩、竖、点、竖弯钩。

礼,lǐ,(1)会意。从示,从豊(lǐ)。“豊”是行礼之器,在字中也兼表字音。本义:举行仪礼,祭神求福。(2)同本义[offersacrificertogods]1.社会生活中,由于道德观念和风俗习惯而形成的仪节:婚~。丧(sāng)~。典~。2.符合社会整体利益的行为准则:~教(jiào)。~治。克己复~。3.表示尊敬的态度和动作:~让。~遇。~赞。~尚往来。先~后兵。4.表示庆贺、友好或敬意所赠之物:~物。~金。献~。5.古书名,《礼记》的简称。6.姓。(来源:百度百科)