爱汉语网(2cn.cn)

汉字

 • jué
 • jiào
 • ㄐㄩㄝˊ
 • ㄐㄧㄠˋ
觉
 • 9画
 • IPMQ
 • 上下结构

 • 觉字解释
 • 引证解释

汉字“觉”的字义解释

[jué]

1.人或动物的器官受刺激后对事物的感受辨别:感~。知~。触~。视~。~察。

2.醒悟:~悟。~醒。“~今是而昨非”。

[jiào]

睡眠(从睡着到睡醒):午~。睡了一大~。

引用文献或著作等作为论证根据解释“觉”字

觉[jiào]

〈动〉

 1. 睡醒

  觉,悟也。从见,學省声。——《说文》

  上欲起贤,未觉。——《汉书·董卓传》

  觉而之渐台。——《汉书·邓通传》

  又如:觉卧(觉醒时和寝卧时);觉寤(睡醒);觉寝(自睡中觉醒)

 2. 通“挍”、“校”。比较,较量

  如此贤不肖相觉。——《孟子·离娄下》注

  我才不及卿,乃觉三十里。——《世说新语》

〈名〉

 1. 俗称睡眠为睡觉

  且有大觉而后知此其大梦也。——《庄子·齐物论》

  觉见卧闻。——汉·王充《论衡·订鬼篇》

  惟觉时之枕席。——唐·李白《梦游天姥吟留别》诗

  又如:睡了一大觉

 2. 一次短的睡眠,打盹。

  如:午觉;累了可以扒在桌上睡一觉

〈量〉

 1. 睡眠一次为一觉。

  如:睡了一觉中觉

 2. 另见jué

觉[jué]

〈动〉

 1. (形声。从见,学省声。本义:醒悟,明白)

 2. 同本义

  觉,悟也。——《说文》

  上欲起贤,未觉。——《汉书·董贤传》

  觉而之渐台。——《汉书·邓通传》

  且有大觉。——《庄子·齐物论》

  叔术觉焉。——《公羊传·昭公三十一年》

  觉今是而昨非。——晋·陶渊明《归去来兮辞》

  又如:觉来(醒来);觉悟;如梦初觉

 3. 感觉到,意识到

  而觉跌千里者。——《荀子·王霸》。注:“知也。”

  岛不觉。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》

  常觉一切。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》

  更觉胆落。——《广东军务记》

  又如:觉道(觉得);不知不觉;觉发(发觉)

 4. 启发;使人觉悟

  予将以斯道觉斯民也。——《孟子·万章上》

 5. 发觉,发现

  觉无异能者。——唐·柳宗元《三戒》

  不之觉。——《资治通鉴·唐纪》

〈名〉

 1. 感觉器官。

  如:听觉;视觉;嗅觉;味觉;触觉;觉元(脑神)

 2. 贤智者之称

  藏埋于终古,而未寤于前觉也。——晋·左思《吴都赋》

 3. 另见jiào

 • 觉字相关
 • 外文翻译

英语: to wake up from sleep; conscious

法语: éprouver,sentir,penser,éveiller,dormir,s'éveiller

德语: Schlaf (S)​,fühlen, spüren, empfinden (V)​,Sinn, Empfindung (S)​,erwachen, aufwachen, sich bewusst werden, zur Einsicht kommen (V)

 • 说文解字
 • 康熙字典

『说文解字』

寤也。从见,学省声。一曰发也。古岳切

『说文解字注』悟也。悟各本作寤。今正。心部曰。悟者、觉也。二字爲转注。㝱部曰。寐觉而有言曰寤。非其义也。何注公羊、赵注孟子皆曰。觉、悟也。左传。以觉报宴。杜曰。觉、明也。引伸之、抑传曰觉、直也。此因觉与斠?㬪韵双声而言。又引伸之、斯干传曰有觉、言高大也。从见。学省声。古岳切。三部。一曰发也。此义亦见广雅。卽警觉人之意。

〔古文〕覐【唐韵】古岳切【集韵】【韵会】【正韵】讫岳切,音角。【说文】寤也。【广韵】晓也。【书·说命】念终始典于学,厥德修罔觉。【公羊传·昭三十一年】叔术觉焉。【注】觉,悟也。【庄子·齐物论】且有大觉,而后知此大梦也。【白虎通】学之爲言觉也,悟所不知也。

又发也。【前汉·高帝纪求贤诏】有而勿言觉免。【注】发觉者,免其官。

又明也。【左传·文四年】以觉报宴。【注】以明报功宴乐。

又大也,直也。【诗·小雅】有觉其楹。【传】有觉,言高大也。【笺】直也。【左传·襄二十一年】夫子觉者也。【注】较然正直。

又【释名】告也。一曰自上敕下。一曰告,告觉也。

又【博雅】哲也。

又佛曰觉王。【旧唐书·高祖诏】自觉王迁谢,像法流行。

又【姚崇传】佛者,觉也,在乎方寸。【魏书·释老志】浮屠正号曰佛陀,华言译之则谓净觉。

又星名。【晋书·天文志】妖星三曰天棓。一名觉星。

又姓,见【姓苑】。

又【韵会】通作梏。【礼·缁衣】有梏德行。【注】梏,音角。【诗·大雅】本作觉。【疏】梏与觉字异音同。

又【唐韵】古孝切【集韵】【韵会】【正韵】居效切,音敎。【增韵】梦醒曰觉。【诗·王风】尚寐无觉。【史记·高帝纪】后人至高祖觉。【注】觉谓寝寐而寤也。

又叶讫力切,音棘。【列子·力命篇】杨朱歌曰:天其弗识,人胡能觉。

又叶吉列切,音孑。【苏轼·补龙山文】骥騄交骛,驽蹇先蹶,楚狂醉乱,陨帽莫觉。

又叶古爻切,音交。【左传·哀二十一年】齐人歌:鲁人之皋,数年不觉,使我高蹈。【音学五书】觉叶㡍。

又【正字通】按郭璞菵草讚:菵草赤茎,实如蘡薁。食之益智,忽不自觉,殆齐生知,功奇于学。薁音约,与觉、学叶。字彙不考郭讚上下文,泥。吴棫《韵补》薁音育,觉攺音谷,非。

 • 相关问答
 • 网络释义

 • 问:觉字的拼音(音节)是?

  答:觉字是一个多音字,拼音(音节)是:jué / jiào

 • 问:觉字共多少画?偏旁部首是什么?

  答:觉字共9画,部首是:见。

 • 问:觉字的结构和笔画顺序是?

  答:觉字是上下结构,觉的笔画顺序:点、点、撇、点、横撇/横钩、竖、横折、撇、竖弯钩。

觉,从学从见,寤(wu)也。寐觉而有言曰寤。觉jiào〈动〉(1)睡醒[wakeup]两个读音:jué和jiào。读作jué时是人或动物的器官受刺激后对事物的感受辨别。醒悟的意思。读作jiào时字义是睡眠(从睡着到睡醒),如午觉。(来源:百度百科)